Zvýšenie energetickej účinnosti budoby OCU a KSB v obci Kľušov

Dodatok č. 6/2022 k VZN 11/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach

Dodatok č. 5/2022 k VZN 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Dodatok č. 4/2022 k VZN 6/2003 o úhradách za poskytovanie služieb obcou Kľušov

Dodatok č. 3/2022 k VZN 1/2013 o financovaní základných škôl,materských ...

Prebratie staveniska

Rozpočet obce na roky 2023-2025

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

 

VZN1_2022  Územný plán

UPN-O Kľušov ZaDc2

VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Oznámenie o strategickom dokumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA