Farský úrad Kobyly

Farnosť Obetovania Panny Márie

Filiálka Kľušov

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Kostol Sv. Cyrila a Metoda v Kľušove

Zobrazovanie textov

darcovia

 

 

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda 2016

      V rímskokatolíckom kostole v Kľušove sa v utorok 5. júla 2016 konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú hlavnými patrónmi kostola a obce. Samotnému sláveniu predchádzali prípravy už niekoľko týždňov vopred. V okolí kostola sa urobilo nevyhnutné odpratanie nepotrebných stavebných materiálov, opravili sa staré schody, vymenila sa časť dlažby pred Lurdskou jaskyňou. „Skultúrnilo“ sa prostredie vykosením a dosiatím novej trávy. V interiéri to bolo vymaľovanie spodných stien a  generálne upratovanie celého kostola.
      V deň slávnosti, ktorej sa zúčastnilo asi 500 veriacich, bolo všetko pripravené na jej dôstojný priebeh. Pozvanie na slávenie liturgie prijali kľušovskí rodáci – kňazi: vdp. Jozef Marčin (farár Kapušany); vdp. Peter Juhás (toho času pôsobiaci na univerzite v Mȕnsteri v Nemecku, starí rodičia Matejoví, č. d. 47); vdp. František Kovaľ – spirituál Kolégiu na Katolíckej univerzite  v Ružomberku a vdp. Branislav Polča – kaplán Bardejov, stará mama Božena Polčová, č. d. 135). Svojou účasťou a spevom obohatil liturgiu zbor Egídius z Bardejova.
      Hlavný celebrant vdp. Marčin so svojej kázni poukázal na mnohé súčasné celoeurópske problémy, ktoré sa len ťažko vyriešia bez pomoci Boha. Povzbudil veriacich vo viere aj aby nezabúdali na odkaz a tradíciu sv. Cyrila a  Metoda. Miestny veriaci dostali ako dar od vdp.  Marčina relikviu sv. Otca Jána Pavla II. Je to purifikátorium, ktoré používal pri sv. omši  sv. otec.
      Na druhý deň 6. júla 2016 sa konala taktiež slávnosť, a to z príležitosti 14. výročia konsekrácie kostola. Hlavným celebrantom bol vdp. František Kovaľ, ktorý vyzdvihol obetavosť miestnych veriacich pri budovaní a neskôr pri oprave miestneho chrámu. Spomenul aj tých ktorí do chrámu chodili ale už nie sú medzi nami. Povzbudil súčasníkov aby návšteva kostola bola pre nich radostnou udalosťou v živote.

      Veľmi dôležitý dátum je aj 9. júl. V tento deň pred 44. rokmi bol prvýkrát posvätený kostol sv. Cyrila a Metoda vdp. vikárom Onderkom. O tejto udalosti informuje aj pamätná tabuľa umiestnená v zadnej časti kostola.
      Nech budú tieto udalosti, tak veľmi dôležité pre miestnu komunitu veriacich pripomienkou, že ich predkovia mali dar viery, ktorí odovzdali svojim potomkom a našou úlohou je tento dar zveľaďovať a odovzdávať ďalej. Mali by nám byť príkladom, pretože ak oni mali odvahu a energiu v ťažkých časoch komunizmu vybudovať dielo, ktoré  stálo mnoho obetí, je našou povinnosťou starať sa oň, a učiť mladé generácie tomu, aby si aj oni osvojili potrebu zachovávať tradície a dedičstvo ktoré dostanú.

      Mgr. Ján Marčin   

 

Ružencová púť 17.-18.6.2016  Staré Hory, Turzovka, Rajecká Lesná

     

      V roku milosrdenstva  ružencové bratstvo našej farnosti organizovalo dvojdňovú púť na  mariánske miesta, kde sú otvorené sväté brány. Pre veľký záujem farníkov sme púť organizovali v dvoch termínoch. Navštívili sme Staré Hory, kde sme sa na ružencových schodoch pomodlili posvätný ruženec za naše rodiny a pri studničke sme zotrvali v súkromnej modlitbe. Potom sme  cestovali  na horu „Živčáková“ v Turzovke, kde sme spolu s pánom kaplánom  slávili svätú omšu. Na druhý deň sme navštívili Rajeckú Lesnú – miesto známe pohyblivým betlehemom od majstra Pekaru. Svätá omša a krížová cesta, na ktorej sme prosili za chorých a voda z prameňov sv. Františka a Lurdskej Panny Márie boli osviežením pre dušu, ale aj pre telo v teplom počasí.   Následne sme sa prešli dedinkou Čičmany, kde sme si obdivovali zachovanú ľudovú architektúru. Vyvrcholenie púte bolo v svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, kde sme si pozreli výstavu pápežských darov a pekným záverom púte bolo sviatostné požehnanie s vystavenou sviatosťou Oltárnou.

     Vďaka a chvála  patrí Pánu Bohu za všetky milosti,  vďaka pánovi kaplánovi Juráškovi z Bardejova a všetkým, ktorí sa na púti zúčastnili  a vytvorili jedno krásne spoločenstvo. Kiežby aj táto púť prispela k tomu, aby sa naše srdcia naplnili láskou a ochotou , aby sme svedčili svojim životom o milosrdnej láske Boha.           

         Viera Marčinová, horliteľka RB  

 

DOBRÁ NOVINA 2013

    Kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. U nás v Kľušove táto zbierka prebehla v stredu 25.12. Koledníci Dobrej noviny, naše deti, opäť navštevovali domácnosti a spolu s  koledovaním zbierali peniaze na pomoc africkým krajinám. Tohto roku to bol už 19. ročník. Postupne sa stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku.

      Ďakujem našim koledníkom Dobrej noviny, tým, ktorí ich pripravovali, sprevádzali počas koledovania a vám všetkým, ktorí ste ich prijali a aj finančne prispeli. Výťažok zbierky je určený ľuďom v Afrike, ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby a nemajú prístup k základným životným potrebám. 

     O 16,00 sa už všetci stretli v kostole, kde bola krátka pobožnosť a požehnanie koledníkov, ale aj ostatných detí, ako aj zúčastnených veriacich. Deti si pripravili program - akadémiu, ktorou oslávili narodenie malého Ježiška a scénkami i pesničkami potešili sami seba, aj početný dav vďačných divákov, ktorí ich priebežne odmeňovali potleskom.                                                                       F.Šverha     

 Relikvia sv. Cyrila v Kľušove

 

         Relikvia sv. Cyrila, ktorá putuje po Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, oficiálne zavítala 25. apríla do Kľušovského kostola, ktorého patrónmi sú práve sv. Cyril a Metod. Slávnostnú sv. omšu za účasti mnohých veriacich nielen z našej, ale aj okolitých obcí, celebroval farár z Hrabovca, Mgr. Jozef Haľko, za účasti viacerých kňazov z okolitých farností. 

          Telo sv. Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869, bolo pochované s veľkou úctou po pravej strane oltára v rímskej Bazilike sv. Klementa. Dobové kroniky spomínajú mnohé zázraky, ktoré sa udiali pri Cyrilovom hrobe. Po prestavbe baziliky boli relikvie prenesené do jej novej časti, kde sa nachádzali až do konca 18. storočia. Počas nepriaznivých čias za Rímskej republiky (1798), ktorá vznikla ako dôsledok Napoleonovej okupácie Ríma, boli relikvie prenesené do chrámu Chiesa Nuova a uložené k hrobu sv. Filipa Neri. Začiatkom 19. storočia sa relikvie dostali do vlastníctva šľachtickej rodiny Mattei. Rodina sa neskôr, i so svojimi cennosťami, medzi ktorými sa nachádzal i relikviár sv. Cyrila, presťahovala z Ríma do mesta Recanti pri Jadranskom mori. Relikvie boli naspäť odovzdané do Ríma do rúk pápeža Pavla VI. v Sixtínskej kaplnke 14. novembra 1963 za účasti biskupa Mons. Andreja Grutku, rektora SÚSCM Mons. Štefana Náhalku, terajšieho kardinála Jozefa Tomku, koncilových otcov zo Slovenska, biskupov Mons. Ambróza Lazíka, apoštolského administrátora trnavského, Mons. Róberta Pobožného, rožňavského biskupa a Mons. Edurada Nécseya, apoštolského administrátora nirianskeho. Prítomná bola tiež kňažná Antici – Mattei z Recanti.
          Neskoršie boli uložené za prítomnosti pápeža Pavla VI. v Bazilike sv. Klementa v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda 17. novembra 1963. Nasledujúci rok bola časť relikvií darovaná katedrále v Nitre.
                                                                                            F.Šverha  

 

 

 

Ružencová púť farnosti Kobyly

 

V mesiaci máji ružencové bratstvo našej farnosti aj v tomto roku organizovalo púť  na mariánske miesta. Tohoročná púť po trase Licheň, Čenstochowa, Oswienčim a Krakow  bola opäť príležitosťou posilniť sa vo viere a načerpať duchovnú silu pre ďalší  život.  Navštívili sme Sanktuárium Matky Božej Licheňskej v Licheni , ktorý je najväčším kostolom v Poľsku a nachádza sa tam maličký obraz s podobizňou Matky Božej, pútnikmi nazývanej Bolestná Kráľovná Poľska. Mária má na hlave korunu, na prsia túli bieleho orla a na jej plášti sú znaky Kristovho umučenia.   S touto podobizňou sa Matka Božia zjavila a zachránila život poľskému legionárovi Tomášovi Kolosowskému ešte v roku 1813.  V roku 1850 sa zjavovala v neďalekom grabliňskom lesíku pastierovi  Mikojajovi Sikatkovi a cez neho napomínala ľudí k pokániu , modlitbe a obráteniu. V roku 1999 sanktuárium navštívil pápež Ján Pavol II. , ktorý požehnal ešte nedostavanú licheňsku svätyňu. Terajšia svätyňa v Licheni s menom Najsvätejšej  Panny Márie Licheňskej v ktorej sa nachádza obraz  bola v roku 2005 povýšená Jánom Pavolom II.  medzi menšie baziliky.  Ďalšou zastávkou na našej púti bola Čenstochowa so známou svätyňou Božej Matky Čenstoschovej. Táto svätyňa je známa práve obrazom Jasnohorskej Panny Márie s dieťaťom Ježiš na pravej ruke.  V Čenstochowej sme boli práve 13. mája na sté výročie fatimských zjavení a bolo to tam cítiť na každom mieste.  Svätou omšou, krížovou cestou a večeradlom  vonku pred vyobrazenými  sochami   z výjavmi ruženca sme si uctili Matku Božiu , prosili a ďakovali za všetko , čo skrze jej príhovor a orodovanie dostávame od jej syna Ježiša. V nedeľu ráno sme navštívili Oswienčim , kde sme si pripomenuli hrôzy a utrpenie všetkých, ktorí tam trpeli a zomreli počas II. svetovej vojny.  Našu púť sme zakončili v Centre Jána Pavla II. svätou omšou, ktorú sme slávili v kaplnke relikvii krvi Jána Pavla II.  Naplnení pokojom, radosťou a bázňou voči všetkému čo sme prežili  a  zažili  sme sa podvečer vrátili domov.  Úprimné Pán Boh zaplať chcem vysloviť pátrovi Emilovi, kňazovi zo Slovenska , ktorý  pôsobí v Licheni  a  s radosťou a ochotne nás sprevádzal v grabliňskom lesíku ,ďalej  nášmu duchovnému vodcovi pánu kaplánovi Branislavi Polčovi, našim vodičom Jozefovi Guttovi a Jaroslavovi Kapcovi  za bezpečnú jazdu a všetkým účastníkom púte za disciplinovanosť a vytvorené spoločenstvo. Na záver chcem povzbudiť všetkých, ktorí budú mať možnosť navštíviť tieto prekrásne a milostivé  miesta, aby neváhali a putovali.

                                                                                                                               Viera Marčinová, horliteľka RB