ZOZNAM ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV


Projektová dokumentácia, zoznam príloh

Príloha A Sprievodná správa

Príloha B Súhrnná technická správa

Výkresová dokumentácia

Príloha C.1 Prehľadná situácia

Príloha C.2 Situácia v katastrálnej mape

Príloha C.3 Uloženie potrubia

Príloha C.4 Vzor vstupnej kanalizačnej šachty

Príloha C.5 Podchod pod cestou II. Triedy a vodným tokom

Príloha C.6 Čerpacia stanica – pôdorys a rezy – stavebná časť

Príloha C.7 Dispozícia ČOV

Príloha C.8 Technologická schéma ČOV

Príloha D Celkové náklady stavby Tabuľka 1

Príloha D Celkové náklady stavby Tabuľka 2

Príloha E Doklady