Dobrovoľný hasičský zbor Kľušov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIERKA PRIPRAVENOSTI DHZ okresu Bardejov    

 

     Dobrovoľná požiarna ochrana SR v zmysle zák.314/2001 o ochrane pred požiarmi pomáha samosprávam, právnickým subjektom pri preverovaní pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek na plnenie svojich úloh. Účelom previerky je zvyšovanie odbornej úrovne členov a zároveň overenie získaných vedomosti, zručnosti, fyzickej zdatnosti, odbornosti získaných počas výcvikového roka. Previerku organizuje DPO v spolupráci s HaZZ, samosprávami a právnickými subjektmi. V sobotu 21.5.2016 boli tieto previerky vykonané v našej obci.  Prebiehali pod dozorom profesionálnych hasičov z HaZZ Bardejov. Zúčastnilo  sa na nich 13 hasičských dobrovoľný zborov z okolitých obci, ktoré sú zaradené do celoplošného rozdelenia sil a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Dobrovoľný hasiči v Kľušove sú poctený, že historicky  ako prvé previerky takého to druhu boli vykonané práve u nás v Kľušove.

 

 Deň sv. Floriána v Kľušove 6.5.2016

      „Trúbi auto po ulici. Aké? Červené. To sú predsa hasiči! Poná

hľa sa „ozlomkrky“, do Kľušova – do školy a škôlky.
Všetci sa len obzeráme, už za školu utekáme, požiaru sa obávame.“

      Áno, dnes k nám zavítali hasiči na hasičskom aute, ale nie preto, aby hasili oheň, ktorý vie byť tak veľmi nebezpečný, ale preto, aby deťom ukázali svoje parádne auto, čo všetko sa v ňom skrýva, čím hasia oheň a ako zachraňujú ľudí – v akých ohňovzdorných odevoch, aby im oheň neublížil.
      Tie odvážnejšie deti si mohli vyskúšať, ako sa otvárajú hydraulické nožnice, alebo ako im pristane hasičská prilba, či bunda. Ale najviac sa im páčilo prezrieť si hasičské auto zvnútra a vyskúšať si, ako sa sedí za volantom. Aj si zasúťažili v športových hasičských disciplínach. Najlepší žiaci boli odmenení. Na konci akcie  boli deťom rozdané darčeky s hasičským motívom a nechýbali ani sladkosti.
     Bol to pre nich veľký zážitok, práca hasičov sa im zapáčila a tak si niektorí z nich dnes povedali : „Raz budem aj ja hasičom!“

 

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí

 

Vážení občania!
Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou. Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy ! Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 33 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. 
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov : 
· zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na miestach , kde by sa mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové oblasti v blízkosti lesa, opekačky v lesných porastoch mimo určených a vyznačených miest a pod.), 
· zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov !!!,
· zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.


Fyzické osoby by mali vyššie uvedené opatrenia a zákazy rešpektovať hlavne v čase tzv. „zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“, t.j. v jarnom a dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí. 
Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :
· vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
· uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 
· ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie, 
· poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce. 
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť , napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov !

 

Telefónne číslo je 150 alebo 112 !

 

Sviatok sv. Floriána slávime 4.mája (Deň hasičov a záchranárov)  

 

Svätý Florián žil koncom 3.a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciána. Narodil sa neďaleko Linzu v Rakúsku. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légií. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Medzi vojakmi sa začalo šíriť kresťanstvo, ktoré dal cisár Dioklecian rozkaz vyhubiť. Plukovník Florián nebol ochotný obetovať pohanským bohom. Pridal sa na stranu kresťanov, za čo zaplatil životom. Ešte pred tým však bol kruto mučený. Rímski vojaci ho utopili 4. mája roku 304 v rieke Enns.
Sv. Florián sa uctieva ako patrón požiarnikov. Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome.
   

Mladí hasiči úspešne reprezentovali našu obec.

     V piatok 27.5.2016 úspešne reprezentovali našu  obec mladí hasiči. Po dôslednej príprave jak zručnosti, tak aj rýchlosti, sa naším dievčatám podarilo obsadiť prvé miesto, čim si vybojovali postup na krajské  kolo  "Hry Plameň" 2016, ktoré sa uskutoční 18.6.2016 v obci Spišské Podhradie okr. Levoča. Držíme im palce.