Modernizácia verejného osvetlenia

Zvýšenie energetickej účinnosti budoby OCU a KSB v obci Kľušov

Prebratie staveniska

D2_2021 VZN1_2013 financovanie ZŠ, MŠ

Rozpočet obce Kľušov na roky 2021-2023

D1_2021 VZN3_2017 o miestnych daniach

VZN 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Výročná správa obce Kľušov za rok 2019

Záverečný účet obce Kľušov za rok 2019

Rozpočet obce Kľušov na roky 2022-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA